top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Christian van den Berg/The Box is gevestigd in Wezep en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 75011506. 

Christian van den Berg is gespecialiseerd in Personal Training, Small Group Training, Bootcamp, afvallen en voedingsbegeleiding.

 

1. Begrippen
De organisatie: Christian van den Berg/The Box
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.
Personal Trainer: Christian van den Berg
Activiteiten: Personal Training, Small Group Training, Bootcamp, afvallen en voedingsbegeleiding.

 

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Christian van den Berg/The Box voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van Christian van den Berg/The Box is geheel voor eigen risico. Verder dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 

3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, voordat u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intake formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Christian van den Berg te worden afgegeven. Pas na ontvangst van des betreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen in persoonsgegeven dient u aan Christian van den Berg door te geven.

 

4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal worden aangegeven wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Christian  van den Berg bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van tevoren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Christian van den Berg als voor de deelnemer.

 

5. Uitvoering van de opdracht
Op Christian van den Berg rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Christian van den Berg bepaald. Christian van den berg voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Christian van den Berg niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

6. Aansprakelijkheid
Voor elke door Christian van den Berg aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Christian van den Berg kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Christian van den Berg is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Christian van den Berg niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Christian van den Berg georganiseerde activiteiten. Christian van den Berg is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer is jegens Christian van den Berg aansprakelijk wanneer Christian van den berg op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Christian van den Berg te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

7. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Christian van den Berg meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Betaling dient te voldaan worden binnen de betalingstermijn of tenminste voor aanvang van de eerste sessie, les en/of sportactiviteit. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Christian  van den Berg gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Christian van den Berg  te voldoen. Indien Christian van den Berg over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Christian van den Berg zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Christian van den Berg gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

8. Ziekte, vakanties en algemene erkende feestdagen
Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een programma behoudt Christian van den Berg het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

 

9. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Christian van den Berg aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

10. Vertrouwelijkheid
Christian van den Berg dankt u voor het vertrouwen dat u in mij stelt en ik beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Christian van den Berg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig.

Christian van den Berg is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Christian van den Berg gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Christian van den Berg houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Christian van den Berg te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

 

11. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Christian van den Berg voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Christian van den Berg. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Christian van den Berg.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Christian van den Berg zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Christian van den Berg Stukken mogen niet door Christian van den Berg zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

 

12. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Christian van den Berg. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Christian van den Berg is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page